TÁJÉKOZTATÓ

Oltási Akcióhét meghosszabbítása

2021. december 6-12.

Az átoltottság további növelése és a járvány megfékezése érdekében a kormány 2021. november 22-től december 5-ig sikeres oltási akcióheteket szervezett. Az oltási hét pozitív tapasztalatai alapján a kampányt december 12-ig meghosszabbította. Az oltatlan és a már korábban beoltott állampolgároknak továbbra is lehetősége lesz a védőoltás felvételére. Az oltóhelyeken első és második körös, valamint megerősítő harmadik oltást kaphatnak. Az oltások felvétele előzetes regisztrációhoz és időpontfoglaláshoz nem kötött, az oltás érkezési sorrendben történik.

A Vas megyei oltópontok által működtetett oltási helyszínek:

 • Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely, Március 15. tér 3. (volt SZTK): 2021. december 6-12. (hétfőtől vasárnapig) 07.00-19.00 óra
 • Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 43. (MÁV Rendelő): 2021. december 6-10. (hétfőtől péntekig) 08.00-15.00 óra
 • Szent László Kórház Sárvár, Rákóczi u. 30.: 2021. december 6-12. (hétfőtől vasárnapig) 07.00-19.00 óra

A Vas Megyei Oltási Munkacsoport döntése nyomán a fentiek mellett az alábbi helyszíneken és időpontokban is biztosított az oltás:

 • Celldömölk, Nagy Sándor tér 3. (Markusovszky Egyetemi Oktatókórház telephelye): 2021. december 8. (szerda) 07.00-19.00 óra
 • Körmend, Munkácsy utca u. 1. (Markusovszky Egyetemi Oktatókórház telephelye): 2021. december 7. (kedd) 08.00-16.00 óra
 • Szentgotthárd, Hunyadi út 18. (Rendelőintézet): 2021. december 9. (csütörtök) 08.00-15.00 óra

Kérjük, hogy az oltásra hozza magával személyazonosító igazolványát, TAJ-kártyáját, második oltás esetén, az oltási lapját is. Az egészségügyi intézményekben védőmaszk használata kötelező!

Az oltóhelyeken Pfizer, Moderna, Janssen és Sinopharm típusú vakcinákkal lesz lehetőség az oltakozásra.

A várakozási idő csökkentése érdekében – amennyiben lehetősége van – kérjük, első és harmadik oltás esetén hozza magával kitöltve a hozzájáruló nyilatkozatot, amelyet a koronavirus.gov.hu weboldalról tud letölteni.

A védőoltások a háziorvosoknál folyamatosan elérhetők, azonban esetükben előzetes egyeztetés szükséges.

 

Vas Megyei Oltási Munkacsoport

Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékelt II. 2.2.1. pontja szerinti, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására a belügyminiszter pályázati kiírása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A szociálisan rászorulók részére a téli kiegészítő fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható a Cák községben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen lakó személyeknek az önkormányzat által vásárolt fakészletből.

(2) Térítésmentes tűzifajuttatásként háztartásonként legfeljebb 5 erdei mtűzifa adható, az önkormányzat által pályázaton elnyert 14 erdei m3 tűzifa mértékéig. A szociális célú tűzifában részesülőktől az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.

(3) Az igénylők lakóhelyének megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcím-nyilvántartás adatai az irányadók.

2. § (1) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 280 %-át, egyedül élők esetében az öregségi nyugdíjminimum 380 %-át, és lakásában biztosított a fával fűthető tüzelőberendezés.

(2) A jogosultság megállapításakor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. §-ának (2)–(3) bekezdéseit kell alkalmazni.

(3) A jövedelemszámításnál a nem forintban megszerzett jövedelmet is figyelembe kell venni, az átszámítás a kérelem benyújtásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.

3. § (1) A támogatás elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

 • a) a Sztv. 33-39. §-ában szabályozott aktív korúak ellátására jogosult,
 • b) a Sztv. 32/B-E. §-ában szabályozott időskorúak járadékára jogosult,
 • c) Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról, egyes ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendeletének 15-19. §-ában szabályozott lakhatási települési támogatásra jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl előnyt élvez az az igénylő, aki

 • a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
 • b) háztartásában kizárólag öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek élnek,
 • c) háztartásában kiskorú gyermekek eltartásáról gondoskodik,
 • d) családjában az 1 főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át (42.750,- Ft)

4. § A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:

 • a) a 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatot a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyéről és jövedelméről,
 • b) a jövedelem típusának megfelelő igazolást a 1. számú mellékletben meghatározottak szerint,
 • c) a közös háztartásban élő gyermekekre vonatkozóan a tanulói / hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást,
 • d) a tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotról szóló igazolást.

5. § (1) A támogatás iránti kérelmet a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani 2021november 23. napjáig jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti igénylőlapon.

(2) A támogatott személyek az átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan az átvétel helyén átvételi elismervényt írnak alá.

6. §(1) E rendelet alkalmazásában

 • a) az aktív korú, az egyedül élő, a közeli hozzátartozó, a család, a háztartás és a jövedelem fogalmának meghatározására a Sztv. 4. §-a az irányadó,
 • b) az öregségi nyugdíjkorhatár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. §-ában meghatározott életkor.

(2) Nem minősül jövedelemnek:

 • a) a Sztv. 4. § (1/a) bekezdés 1. pontjában meghatározott ellátás,
 • b) a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék,
 • c) a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei.

7. § E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és 2022. március 31. napján hatályát veszti.

Melléklet:

1. számú melléklet

Szükséges dokumentumok:

Cák Község Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.

Pályázati kiírások: