Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az idei évben is lehetőségük van karácsonyi támogatás formájában települési támogatást igényelni.

 A támogatásban az részesülhet, aki a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján az alábbiaknak megfelel:

 16/B. § (1) Karácsonyi támogatás nyújtható a Képviselő-testület határozata alapján

  1. hivatalból a Cák községben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, fiatal, felnőtt részére,
  2. kérelemre Cák községben bejelentett lakcímmel rendelkező személy részére.

(2) A 16/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján a támogatás akkor állapítható meg ha,

  1. a) a kérelmező életvitelszerűen Cák községben tartózkodik, és
  2. b) a kérelmezőnek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének, a 28 500 Ft-nak a 600 %-át (171 000 Ft).

A kérelmeket 2022. november 25. napjáig lehet benyújtani, a Képviselő-testület a kérelmeket november 30. napjáig bírálja el.

A támogatás iránti kérelmet a polgármesternél vagy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén (9725 Kőszegszerdahely, Kossuth u. 5.) személyesen ügyfélfogadási időben kérhetik (Ügyfélfogadás rendje: Hétfő és szerda 8.00-11.30 óra között és 13.00-15.30 óra között; kedd és péntek 8.00-11.30 óra között), továbbá az 94/563-472-es telefonszámon érdeklődhetnek.

A kérelem mellé jövedelemnyilatkozatot kell kitölteni.

A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.

A jövedelmet az alábbi módon kell igazolni:

a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolással vagy munkabér jegyzékkel,

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző, adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolásával és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozattal,

c) álláskeresési támogatás esetén a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó központi hivatal területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozatával és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvénnyel (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonattal,

e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,

f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevénnyel vagy bankszámlakivonattal vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozattal,

g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolással,

h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzéssel, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irattal,

i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági feladatokat ellátó területileg illetékes hivatal (továbbiakban: Gyámhivatal) határozatával,

j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolással,

k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozattal,

l) amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,

m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozattal (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás).

Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat felszólítás ellenére – a felszólításban meghatározott időpontig – nem bocsátja az eljáró hatóság rendelkezésére, vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást meg kell szüntetni vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönteni.

A kérelmek – a szükséges mellékletekkel együtt – személyesen a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal Kőszegszerdahelyi Kirendeltségén (a fenti ügyfélfogadási időben), vagy postai úton nyújthatók be.

A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok (Kérelem önkormányzati támogatáshoz, jövedelemnyilatkozat) letölthetők: >>>innen<<<